Kostra RapporteringKostra Framsikt ble fredag 25 mars oppdatert med feilrettinger og tabeller som kom ikke med i publiseringen fra SSB den 15 mars5 Rapportering av data til KOSTRA I tillegg inneholder veilederen en kort omtale av online–systemer for analyse av tungmetaller som alternativ til konvensjonell pr vetaking Det henvises for vrig til NS EN ISO 5667 1 og NS ISO 5667 2 for ytterligere informasjon om utforming av pr vetakingsprogrammer og om pr vetakingsteknikkerRapportering og bransjer forside Tredjepartsopplysninger opplysninger til forh ndsutfylling av skattemeldingen , aksjon rregisteroppgaven og bransjer med egne regler A meldingen Hvem m levere, veiledning, skjema og frister Aksjon rregisteroppgavenGj vik kommune Ressurs og effektivitetsanalyse med bakgrunn i KOSTRA rapportering Tidsrom 1 halv r 2022 Gj vik kommune opplever, som mange andre kommuner, store endringer i befolkningssammensetningen, kte krav og forventinger fra brukere og innbyggere, begrenset konomisk handlingsrom, og dermed et stort behov for omstille driftenRapportering Politiker Dette sier v re kunder om oss Enkelt brukergrensesnitt, oversiktlig system I tillegg veldig god oppf lging fra konsulent og brukerst tte Siri Hatland konomisjef, Nesodden kommune Framsikt er ekstremt kundeorientert, og utvikler l sninger som kundene trenger – noen ganger f r kunden vet at de trenger detKOSTRA rapportering 2015 Notatet KOSTRA rapporteringen 2015 er ment v re en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av rsregnskapet til regnskapsrapport Les mer om KOSTRA rapporteringen 2015 herrapportering til Deloitte 67 Figur 44 Gjennomsnittspriser institusjon Kilde Kommunens rapportering til Deloitte og Bufetats prislister 67 Figur 45 Kapasitetsutnyttelse p Storbakken 2017 2019 Kilde Rapportering fra kommunen til Deloitte 68 Figur 46 Omfang og fordeling av akuttplasseringer i Alta kommune 2017 2019KOSTRA Arts KA K Government standard chart of accounts KS Standard Tax Codes VAT – Code lists in csv xml format ExampleFile SAF T Financial 999999999 20161125213512 xml Same as example in Technical description ExampleFile SAF T Financial SAF T Financial 888888888 20180228235959 xmlKOSTRA Kommune Stat Rapportering ssb no KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser p ulike tjenesteomr der registreres og sammenstilles for gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, b de nasjonalt og internasjonaltKOSTRA funksjon 332 Kommunale veier tjeneste 3321 Kommunale veier, milj og trafikksikkerhetstiltak 8 4 KOSTRA rapportering Kommunen skal gi departementet l pende informasjon om ressursbruk og tjenesteyting, jfr Kommunelovens 49 og forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner KOSTRA rapporteringKostra Kommune Stat Rapportering Regnskapsrapporteringen til staten KOSTRA skal skje i henhold til en standardisert kontoplan som gjelder for alle kommuner Den skal dekke kravene til ekstern rapportering Kommunal og regionaldepartementet utarbeider rlig en oppdatert hovedveileder med n rmererapportering m neds , tertial , og rsrapportering, KOSTRA rapportering bist saksbehandlere og ledere p r dsomr dene med konomi og regnskapsoppf lging gjennom hele ret utf re ulike analyse og controller oppgaver levere …Arena Budsjett v 12 00 05 Arena STABLE v12 ef338dbc2 TANGO Xledger support 47 924 54 111 support xledger no Om ossKOSTRA rapportering for B rumsveien 221 223 detaljregulering Created Date 11 09 17 AM13 00 Bruk av NVDB data i Kostra , Odd Arne Bakke Ludviksen, Larvik kommune Hvordan vi i Larvik benytter NVDB for finne KOSTRA tall til rapportering p kommunale veier Vi finner bla type dekke, veilys og antall meter gang sykkelveg 13 30 Krav til ferdigvegsdata Erfaringer ved bruk, Gj vik kommune 14 00 Oppsummering og avslutningIPLOS er et sentralt helseregister som skal danne grunnlag for nasjonal statistikk for pleie og omsorgssektoren IPLOS er et verkt y for dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og for statlige myndigheter IPLOS er systematisert standardinformasjon basert p pseudonyme individopplysninger om s kere og mottakere av kommunale sosial og …KOSTRA KOSTRA KOmmune STat RApportering er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet Informasjonen om 1 kommunale og fylkeskommunale tjenester, 2 bruk av ressurser p ulikeTilskuddsportalen er et verkt y for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i s ke tilskudd til dine prosjekt Vi gir deg en oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner Informasjon om tilskuddene oppdateres automatisk via v r informasjonsrobot og innholdet kontrolleres manuelt av v rt teamKOSTRA rapportering – intern kontroll For mer informasjon om Kommunerevisjonen og v re rapporter se www krv oslo kommune no Rapport 02 2015 Kommunerevisjonen Tidligere publikasjoner fra Kommunerevisjonen i Oslo Rapport 01 2014 Behandling av s knader om sykehjemsplass Bydel Sagene og Bydel Vestre AkerAvdelingen har ansvar for informasjonssystemet KOSTRA KOmmune STat RApportering som gj r det mulig sammenligne kommunenes og fylkenes statistikk over konomi og effektivitet som leveres til Statistisk sentralbyr Kommunalavdelingen er sekretariat for Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal konomiDette er en konteringsdimensjon som nyttes for rapportering til SSB som del av KOSTRA rapporteringen Hos oss er det blant annet utdanningsprogram Les mer om dette her Kurs 1 Tilgjengeliggj re verdier for kontering FINT Uketimetall Ikke tilgjengelig for sluttbruker Spr k Spr k FINT Kommune Ikke tilgjengelig for sluttbruker FINTViktige oppgaver er r dgivning, langsiktige konomiske analyser, handlingsprogram, budsjettering, finansforvaltning, KOSTRA n kkeltallsanalyser, oppf lging og rapportering Avdeling Dokumentasjon, Digitalisering og IT Avdeling Dokumentasjons kunder er presse, innbyggere samt kommunens egne tjenestesteder B rum kommune praktisererKommuneregnskap 2015 1 KOMMUNEREGNSKAP 2015 Del 1 rsmelding, side 2 Del 2 R dmannens rsberetning, side 60 Del 3 Talldel inkl noter, side 76I l pet av de siste fem rene har den samlede verdien av penger kommunene har til overs, kt med 31, 3 milliarder, fra 26, 6 milliarder i 2015 til 57, 9 milliarder i 2020 Dette viser tall fra KOSTRA Kommune Stat Rapportering , p oppdrag fra SSB KOSTRA gir …61 28 30 00 post ringebu kommune no Adresse Hanstadgt 4, 2630 Ringebu Finn veien pningstider hverdager 09 00 14 00 L rdag og s ndag Stengt Personer som har avtalt m te med ordf rer eller ansatt utenom pningstida blir m tt ved d ra av den en har avtale medKirkeKOSTRA 2020 Velkommen til rets rapporteringFORKLARING AV BEGREPER Listen er felles for budsjett og regnskap En del av begrepene finnes kun i regnskapsdokumentet Akkumulert premieavvik pensjon …rsmelding og tertialrapporter rsmeldingen beskriver om sektorenes og virksomhetenes hovedm l, tjenesteproduksjon og konomi i budsjettet er oppn dd Tertialsrapporteringen viser hvordan kommunen ligger an til n de konomiske og tjenestemessige m lsettingene i budsjettet Se tertialrapportene2 med full rapportering IKS har kun ett rapporteringsniv 7 Deltagerne har eget ansvar for oppdatere sine sider p bedrevann no, herunder ogs oppdatere kontaktinformasjonen 8 bedreVANN har tillatelse til hente n dvendige data fra Kostra , MATS og Milj direktoratet 9 Deltakerkostnadene er spesifisert p bedreVANN noKvalitetssikre KOSTRA data mellom 15 mars og 15 april Gjennomf re BMS rapportering per 1 tertial BMS balansert m lstyring Analysere KOSTRA data Gjennomf re utvalgte brukerunders kelser Foresl nye m leindikatorer for kommende r FSK gjennomf rer dialogm te med administrasjonen – forberedelser til rammesak Behandle• Rapportering av finansforvaltning • IKT Agder samarbeidet 2020 • RKG e helse rsrapport • KOSTRA og effektivitetsanalyse Grimstad kommune 2020 4 Sammendrag Grimstad kommune har 23 891 innbyggere per 01 01 2022 Dette er en kning p 347 innbyggereData Protection Contact Xledger is the data controller for how your personal information is processed after it is collected from your use of this website Please use the contact address below to inquire further about this privacy policy, or to request to access your personal information rights GDPR xledger net Data Protection OfficeSunnm rsposten er en del av Polaris Media Vi er ansvarlig for dine data p denne siden og har et annonse og datasamarbeid med Schibsted Les merOm rsrapporten Kommunedirekt rens kommentar Den politiske virksomheten Organisasjon og medarbeidere Kommunens tjenester og staber Kommunens hovedm l Kostra n kkeltall og indikatorer konomiske n kkeltall Regnskap 2020Prosjektrapport Prosjekt 1391 Rapportdato 27 mars 2018 Distribusjon pen Tittel Analyse SHMIL 2018 Fortatter e Sveinung Bj rnerud Antall sider 37 Antall vedlegg 0 Oppdragsgiver SHMIL S ndre Helgeland Milj verk Kontaktperson Toril H Forsmo Utdrag Det er i februar mars 2018 blitt gjennomf rt en analyse av avfallet fra husholdninger i SHMILKOmmunal STatlig RApportering KOSTRA gj r det mulig hente ut informasjon om, sammenligne og analysere kommuners tjenester og ressursbruk Fra og med regnskaps ret 2020 inneholder kommuneloven 14 6, bokstav d bestemmelser om at det skal utarbeidet et samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet Det konsoliderte rsregnskapet forGj vik – Land barnevern Innlandet Revisjon IKS side 3 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Gj vik – Land barnevern som erKOSTRA funksjon 332 Kommunale veier tjeneste 3321 Kommunale veier, milj og trafikksikkerhetstiltak 8 4 KOSTRA rapportering Kommunen skal gi departementet l pende informasjon om ressursbruk og tjenesteyting, jfr Kommunelovens 49 og forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner KOSTRA rapportering8 12 Statistikk og rapportering 145 8 13 Forsvarleg konomiforvaltning 145 8 14 Finansforvaltning147 8 15 Offentlege innkj p 147 9 FORHOLD TIL ANDRE ORGANER OG INSTANSER 149 9 1 Kommunen 150 9 2 Prostiet 150 Prosten150 Bisped mmer det151 9 5 Biskopen153 Bispem tet156 9 7 Behandling av l reklager 156 Kirkem tet156If lge KOSTRA var det i Norge i 2019 2710 avl psrenseanlegg st rre enn 50 pe Disse s rger for ta h nd om avl pet fra 85 av befolkningen, mens de resterende har egne avl psanlegg eller mindre, private fellesl sninger Det registrert 330 000 anlegg mindre enn 50 pe i 20192 med full rapportering IKS har kun ett rapporteringsniv 7 Deltagerne har eget ansvar for oppdatere sine sider p bedrevann no, herunder ogs oppdatere kontaktinformasjonen 8 bedreVANN har tillatelse til hente n dvendige data fra Kostra , MATS og Milj direktoratet 9 Deltakerkostnadene er spesifisert p bedreVANN noBeregning av tilskudd for 2022 bygger p elevtall i KOSTRA publisert 15 mars 2022 I informasjon om tilskuddsordningen finner du regneark for nedlasting, regneeksempler og forklaringer slik at du kan bruke riktig tallgrunnlag i s knaden Skoleeier velger selv hvilke trinn og fag tilskuddet benyttes tilNytt av ret er at det vert stilt s skild krav om rapportering p internkontroll og tilsyn Nye bestemmelsar i kommunelova tredde i kraft 1 januar 2022 konomiske oversyn detaljbudsjettSvak auke i talet p uf retrygda i 1 kvartal 2022 06 05 2022 Antallet som kombinerer alderspensjon og AFP har passert 100 000 04 05 2022 Stadig f rre mottar kontantst tte 02 05 2022 Flere nyheterUmulig redegj re for den mislykkede skriveprosedyren uten f ubehageligheter Namsos by feirer bursdag, og alle er invitert Sveip deg gjennom …KOSTRA er et informasjonssystem for offentlig sektor KOSTRA gj r det lett sammenlikne kommunene med hverandre Alle norske kommuner m levere standardiserte data om sin virksomhet til Statistisk Sentralbyr SSB Det gjelder ogs data om bibliotekene Byr et presenterer systemet slik KOSTRA KOmmune STat RApportering er et nasjonalt …Nombreux exemples de traductions class s par domaine d activit de “service de banque en ligne par t l phone mobile” – Dictionnaire fran ais danois et assistant de traduction intelligentstatistikk KOSTRA og det vi rapporterer internt System for rapportering er ikke godt nok tilpasset avfallsl sningene Ulike prinsipper for rapportering kommunene imellom pga ulike tolkninger av hva som er riktig rapportering Vanskelig sammenlikne ulike kommuner Annet Hvilke utsagn mener du beskriver kommunal avfallsstatistikk KOSTRA 69www nav no no personTerrengendring og drenering Sm endringer innend rs Skilt eller reklameinnretninger Oppdeling eller sammensl ing av boliger Gjerde, levegg eller st yskjerm vrige tiltak P bygg, tilbygg eller kjeller Bolig, fritidsbolig og anneks Endre fasadeProsjektrapport Prosjekt 1391 Rapportdato 27 mars 2018 Distribusjon pen Tittel Analyse SHMIL 2018 Fortatter e Sveinung Bj rnerud Antall sider 37 Antall vedlegg 0 Oppdragsgiver SHMIL S ndre Helgeland Milj verk Kontaktperson Toril H Forsmo Utdrag Det er i februar mars 2018 blitt gjennomf rt en analyse av avfallet fra husholdninger i SHMILKOmmunal STatlig RApportering KOSTRA gj r det mulig hente ut informasjon om, sammenligne og analysere kommuners tjenester og ressursbruk Fra og med regnskaps ret 2020 inneholder kommuneloven 14 6, bokstav d bestemmelser om at det skal utarbeidet et samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet Det konsoliderte rsregnskapet forom tjenestene blir publisert p SSB sine nettsider om KOSTRA KOmmunal STatlig RApportering KOSTRA gj r det mulig hente ut informasjon om, sammenligne og analysere kommuners tjenester og ressursbruk Oppdal 31 12 21 22 02 22 Ole Bj rn Moen Elin DolmsethKommuneregnskap 2015 1 KOMMUNEREGNSKAP 2015 Del 1 rsmelding, side 2 Del 2 R dmannens rsberetning, side 60 Del 3 Talldel inkl noter, side 76Gj vik – Land barnevern Innlandet Revisjon IKS side 3 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Gj vik – Land barnevern som erNumerosos ejemplos de traducciones clasificadas seg n el tipo de actividad de “informe jtm” – Diccionario espa ol dan s y asistente de traducci n inteligenteKostra Framsikt ble fredag 25 mars oppdatert med feilrettinger og tabeller som kom ikke med i publiseringen fra SSB den 15 mars5 Rapportering av data til KOSTRA I tillegg inneholder veilederen en kort omtale av online–systemer for analyse av tungmetaller som alternativ til konvensjonell pr vetaking Det henvises for vrig til NS EN ISO 5667 1 og NS ISO 5667 2 for ytterligere informasjon om utforming av pr vetakingsprogrammer og om pr vetakingsteknikkerRapportering og bransjer forside Tredjepartsopplysninger opplysninger til forh ndsutfylling av skattemeldingen , aksjon rregisteroppgaven og bransjer med egne regler A meldingen Hvem m levere, veiledning, skjema og frister Aksjon rregisteroppgavenGj vik kommune Ressurs og effektivitetsanalyse med bakgrunn i KOSTRA rapportering Tidsrom 1 halv r 2022 Gj vik kommune opplever, som mange andre kommuner, store endringer i befolkningssammensetningen, kte krav og forventinger fra brukere og innbyggere, begrenset konomisk handlingsrom, og dermed et stort behov for omstille driftenRapportering Politiker Dette sier v re kunder om oss Enkelt brukergrensesnitt, oversiktlig system I tillegg veldig god oppf lging fra konsulent og brukerst tte Siri Hatland konomisjef, Nesodden kommune Framsikt er ekstremt kundeorientert, og utvikler l sninger som kundene trenger – noen ganger f r kunden vet at de trenger detKOSTRA rapportering 2015 Notatet KOSTRA rapporteringen 2015 er ment v re en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av rsregnskapet til regnskapsrapport Les mer om KOSTRA rapporteringen 2015 herrapportering til Deloitte 67 Figur 44 Gjennomsnittspriser institusjon Kilde Kommunens rapportering til Deloitte og Bufetats prislister 67 Figur 45 Kapasitetsutnyttelse p Storbakken 2017 2019 Kilde Rapportering fra kommunen til Deloitte 68 Figur 46 Omfang og fordeling av akuttplasseringer i Alta kommune 2017 2019KOSTRA Kommune Stat Rapportering ssb no KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser p ulike tjenesteomr der registreres og sammenstilles for gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, b de nasjonalt og internasjonaltKOSTRA Arts KA K Government standard chart of accounts KS Standard Tax Codes VAT – Code lists in csv xml format ExampleFile SAF T Financial 999999999 20161125213512 xml Same as example in Technical description ExampleFile SAF T Financial SAF T Financial 888888888 20180228235959 xmlrapportering m neds , tertial , og rsrapportering, KOSTRA rapportering bist saksbehandlere og ledere p r dsomr dene med konomi og regnskapsoppf lging gjennom hele ret utf re ulike analyse og controller oppgaver levere …KOSTRA funksjon 332 Kommunale veier tjeneste 3321 Kommunale veier, milj og trafikksikkerhetstiltak 8 4 KOSTRA rapportering Kommunen skal gi departementet l pende informasjon om ressursbruk og tjenesteyting, jfr Kommunelovens 49 og forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner KOSTRA rapporteringArena Budsjett v 12 00 05 Arena STABLE v12 ef338dbc2 TANGO Xledger support 47 924 54 111 support xledger no Om ossKOSTRA rapportering for B rumsveien 221 223 detaljregulering Created Date 11 09 17 AMKostra Kommune Stat Rapportering Regnskapsrapporteringen til staten KOSTRA skal skje i henhold til en standardisert kontoplan som gjelder for alle kommuner Den skal dekke kravene til ekstern rapportering Kommunal og regionaldepartementet utarbeider rlig en oppdatert hovedveileder med n rmereIPLOS er et sentralt helseregister som skal danne grunnlag for nasjonal statistikk for pleie og omsorgssektoren IPLOS er et verkt y for dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og for statlige myndigheter IPLOS er systematisert standardinformasjon basert p pseudonyme individopplysninger om s kere og mottakere av kommunale sosial og …13 00 Bruk av NVDB data i Kostra , Odd Arne Bakke Ludviksen, Larvik kommune Hvordan vi i Larvik benytter NVDB for finne KOSTRA tall til rapportering p kommunale veier Vi finner bla type dekke, veilys og antall meter gang sykkelveg 13 30 Krav til ferdigvegsdata Erfaringer ved bruk, Gj vik kommune 14 00 Oppsummering og avslutningHvordan komme i gang Vi anbefaler at dere f rst leser informasjonen p denne siden og vurderer n ye om kommunen nsker ta i bruk Kobo p dette tidspunktet F r kommunen kan ta i bruk Kobo, m dere inng standard avtale om bruk av Kobo med Husbanken som systemleverand r inng databehandleravtale med HusbankenKOSTRA KOSTRA KOmmune STat RApportering er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet Informasjonen om 1 kommunale og fylkeskommunale tjenester, 2 bruk av ressurser p ulikeTilskuddsportalen er et verkt y for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i s ke tilskudd til dine prosjekt Vi gir deg en oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner Informasjon om tilskuddene oppdateres automatisk via v r informasjonsrobot og innholdet kontrolleres manuelt av v rt teamAvdelingen har ansvar for informasjonssystemet KOSTRA KOmmune STat RApportering som gj r det mulig sammenligne kommunenes og fylkenes statistikk over konomi og effektivitet som leveres til Statistisk sentralbyr Kommunalavdelingen er sekretariat for Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal konomiKOSTRA rapportering – intern kontroll For mer informasjon om Kommunerevisjonen og v re rapporter se www krv oslo kommune no Rapport 02 2015 Kommunerevisjonen Tidligere publikasjoner fra Kommunerevisjonen i Oslo Rapport 01 2014 Behandling av s knader om sykehjemsplass Bydel Sagene og Bydel Vestre AkerDette er en konteringsdimensjon som nyttes for rapportering til SSB som del av KOSTRA rapporteringen Hos oss er det blant annet utdanningsprogram Les mer om dette her Kurs 1 Tilgjengeliggj re verdier for kontering FINT Uketimetall Ikke tilgjengelig for sluttbruker Spr k Spr k FINT Kommune Ikke tilgjengelig for sluttbruker FINTI l pet av de siste fem rene har den samlede verdien av penger kommunene har til overs, kt med 31, 3 milliarder, fra 26, 6 milliarder i 2015 til 57, 9 milliarder i 2020 Dette viser tall fra KOSTRA Kommune Stat Rapportering , p oppdrag fra SSB KOSTRA gir …Viktige oppgaver er r dgivning, langsiktige konomiske analyser, handlingsprogram, budsjettering, finansforvaltning, KOSTRA n kkeltallsanalyser, oppf lging og rapportering Avdeling Dokumentasjon, Digitalisering og IT Avdeling Dokumentasjons kunder er presse, innbyggere samt kommunens egne tjenestesteder B rum kommune praktisererKirkeKOSTRA 2020 Velkommen til rets rapportering61 28 30 00 post ringebu kommune no Adresse Hanstadgt 4, 2630 Ringebu Finn veien pningstider hverdager 09 00 14 00 L rdag og s ndag Stengt Personer som har avtalt m te med ordf rer eller ansatt utenom pningstida blir m tt ved d ra av den en har avtale medrsmelding og tertialrapporter rsmeldingen beskriver om sektorenes og virksomhetenes hovedm l, tjenesteproduksjon og konomi i budsjettet er oppn dd Tertialsrapporteringen viser hvordan kommunen ligger an til n de konomiske og tjenestemessige m lsettingene i budsjettet Se tertialrapporteneFORKLARING AV BEGREPER Listen er felles for budsjett og regnskap En del av begrepene finnes kun i regnskapsdokumentet Akkumulert premieavvik pensjon …Kvalitetssikre KOSTRA data mellom 15 mars og 15 april Gjennomf re BMS rapportering per 1 tertial BMS balansert m lstyring Analysere KOSTRA data Gjennomf re utvalgte brukerunders kelser Foresl nye m leindikatorer for kommende r FSK gjennomf rer dialogm te med administrasjonen – forberedelser til rammesak Behandle• Rapportering av finansforvaltning • IKT Agder samarbeidet 2020 • RKG e helse rsrapport • KOSTRA og effektivitetsanalyse Grimstad kommune 2020 4 Sammendrag Grimstad kommune har 23 891 innbyggere per 01 01 2022 Dette er en kning p 347 innbyggereData Protection Contact Xledger is the data controller for how your personal information is processed after it is collected from your use of this website Please use the contact address below to inquire further about this privacy policy, or to request to access your personal information rights GDPR xledger net Data Protection OfficeSunnm rsposten er en del av Polaris Media Vi er ansvarlig for dine data p denne siden og har et annonse og datasamarbeid med Schibsted Les merOm rsrapporten Kommunedirekt rens kommentar Den politiske virksomheten Organisasjon og medarbeidere Kommunens tjenester og staber Kommunens hovedm l Kostra n kkeltall og indikatorer konomiske n kkeltall Regnskap 2020Prosjektrapport Prosjekt 1391 Rapportdato 27 mars 2018 Distribusjon pen Tittel Analyse SHMIL 2018 Fortatter e Sveinung Bj rnerud Antall sider 37 Antall vedlegg 0 Oppdragsgiver SHMIL S ndre Helgeland Milj verk Kontaktperson Toril H Forsmo Utdrag Det er i februar mars 2018 blitt gjennomf rt en analyse av avfallet fra husholdninger i SHMILKOmmunal STatlig RApportering KOSTRA gj r det mulig hente ut informasjon om, sammenligne og analysere kommuners tjenester og ressursbruk Fra og med regnskaps ret 2020 inneholder kommuneloven 14 6, bokstav d bestemmelser om at det skal utarbeidet et samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet Det konsoliderte rsregnskapet forKommuneregnskap 2015 1 KOMMUNEREGNSKAP 2015 Del 1 rsmelding, side 2 Del 2 R dmannens rsberetning, side 60 Del 3 Talldel inkl noter, side 76Gj vik – Land barnevern Innlandet Revisjon IKS side 3 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Gj vik – Land barnevern som er
97 | 84 | 164 | 54 | 55
Turkusowa menu_A3 copy
Turkusowa menu_A3_back copy